หนังสือเวียนเพื่อทราบ

หนังสือเวียนเดือน มกราคม

หนังสือเวียนเดือน กุมภาพันธ์

หนังสือเวียนเดือนมีนาคม

หนังสือเวียน เดือนเมษายน

หนังสือเวียน เดือนพฤษภาคม

หนังสือเวียน เดือนมิถุนายน

หนังสือเวียน เดือนกรกฎาคม

หนังสือเวียน เดือนสิงหาคม

หนังสือเวียน เดือนกันยายน

หนังสือเวียน เดือนตุลาคม

หนังสือเวียน เดือนพฤศจิกายน

หนังสือเวียน เดือนธันวาคม

บุคลากรงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางทัสสา สุวรรณคำ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์มือถือ : 090-925-5949

นางสาวกัญญาภัทร วงษ์โสภา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์มือถือ : 063-716-9992

นายถนอมพันธ์ รัตนานิคม

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส 2
โทรศัพท์มือถือ : 093-008-6688

นางศศิธร พลอาษา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 042-811-111

นางศิริญาพร สุวรรณจันทร์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 042-811-111

นายจิรวัฒน์ สุติยะวัน

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 042-811-111