หนังสือเวียนเพื่อทราบ

หนังสือเวียนเดือน มกราคม

หนังสือเวียนเดือน กุมภาพันธ์

หนังสือเวียนเดือนมีนาคม

หนังสือเวียน เดือนเมษายน

หนังสือเวียน เดือนพฤษภาคม

หนังสือเวียน เดือนมิถุนายน

หนังสือเวียน เดือนกรกฎาคม

หนังสือเวียน เดือนสิงหาคม

หนังสือเวียน เดือนกันยายน

หนังสือเวียน เดือนตุลาคม

หนังสือเวียน เดือนพฤศจิกายน

หนังสือเวียน เดือนธันวาคม

บุคลากรงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางทัสสา สุวรรณคำ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกัญญาภัทร วงษ์โสภา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางศศิธร พลอาษา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

นางศิริญาพร สุวรรณจันทร์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นายจิรวัฒน์ สุติยะวัน

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป