บุคลากร โครงการชลประทานเลย

นายเริงชัย รักอยู่

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2731
โทรศัพท์มือถือ 08-5748-6765
E-mail: RRAKYOO@gmail.com

นายธีรภัทร สามไพบูลย์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2731
โทรศัพท์มือถือ 081-661-6168
E-mail: tirapat@gmail.com

นายชัยยันต์ สุรสรณ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ หัวหน้าฝ่ายช่างกล
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1974-4441
E-mail: chaiyun2508@gmail.com

นายสง่าดี บัวทุม

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-4554-6554
E-mail: sa_ngadee@hotmail.com

นายสุขสันต์ ศรีบุรินทร์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1872-1811
E-mail: sooksun49@gmail.com

นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธารัตน์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
โทรศัพท์ 0-4280-1025
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ  09-33267279-3377
E-mail: ooroor3@gmail.com

นายวศินภัทร ชลาชัย

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2731
โทรศัพท์มือถือ  08-8536-5411
E-mail: wasinapathr@gmail.com

นายทวีศักดิ์ อินทรพาณิชย์

ตำแหน่ง: หัวหน้าเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2731
โทรศัพท์มือถือ 08-9869-2778
E-mail: thaweesak6104@gmail.com

นางทัสสา สุวรรณคำ

ตำแหน่ง: หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 09-0925-5949
E-mail: tadsa@hotmail.com

นางสาวประภัสสร สนิทชน

ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-0744-2597
E-mail: PRAPATSORN_220@hotmail.com