บุคลากร โครงการชลประทานเลย

นายธีรภัทร  สามไพบูลย์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2731
โทรศัพท์มือถือ
E-mail:

นายสุขสันติ์ ศรีบุรินทร์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2731
โทรศัพท์มือถือ 08-1872-1811
E-mail: sooksun49@gmail.com

นายชัยยันต์ สุรสรณ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1974-4441
E-mail: chaiyun2508@gmail.com

นายโยธี  พิมพ์พุฒ

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 092-2572799
E-mail:

นายบัณฑิตย์ เพ็ญกลาง

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

โทรศัพท์มือถือ 083-263-2623

นายณัฐพงค์ สุวรรณสิงห์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
โทรศัพท์มือถือ  084-899-8468

นายวศินภัทร ชลาชัย

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2731
โทรศัพท์มือถือ  08-8536-5411
E-mail: wasinapathr@gmail.com

นายเกรียงไกร อุณาสิงห์

ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยพัสดุ
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2731
โทรศัพท์มือถือ 098-587-5873
E-mail: unasing23@hotmail.com

นางทัสสา สุวรรณคำ

ตำแหน่ง: หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 09-0925-5949
E-mail: tadsa@hotmail.com

นางสาวประภัสสร สนิทชน

ตำแหน่ง: หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-0744-2597
E-mail: PRAPATSORN_220@hotmail.com

นายชญานนท์ สว่างหล้า

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายช่างกล
โทรศัพท์ 0-4281-1111
โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 086-245-2453
E-mail: