รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
เริ่ม สิ้นสุด
1 นายดี มะเริงสิทธิ์ (ชมส.) 2492 2494
2 นายอารมย์ ชื่นเชาว์ไวย์ (ชมส.) 2495 2497
3 นายรังษี ศิริรังษี (ชมส.) 2498 2500
4 นายสร่าง รัตนโพธิ์ (ชมส.) 2501 2503
5 นายจิตปลื้ม จุลเนตร (ชมส.) 2504 2504
6 นายสมนึก สังฆ์สุวรรณ (ชมส.) 2505 2512
7 นายนิรันด์ สิงห์สถิตย์ (ชมส.) 2513 2516
8 นายจำนงค์ เนตรวิจิตร (ชคล.) 2516 2516
9 นายประยูร มาระเนตร์ (ชคล.) 2517 2528
10 นายปรีชา ประภาศรี (ชคป.) 2529 2538
11 นายกมล เปี่ยมไพศาล (ชคป.) 2538 2539
12 นายนิพนธ์ กิตติเจริญรัตน์ (ชคป.) 2539 2551
13 นายบุญช่วย จำปาแขม (ผอ.คป.) 2551 2554
14 ว่าที่ ร.ต.จำเริญ เพชรรักษ์ (ผอ.คป.) 2554 2556
15 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ (ผอ.คป.) 2556 2559
16 นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ (ผอ.คป.) 2559 2562
17 นายเริงชัย รักอยู่ (ผอ.คป.) 2562 ปัจจุบัน