หนังสือเวียนเดือนมิถุนายน

โครงการชลประทานเลย ดำเนินจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2564

โครงการชลประทานเลย ดำเนินจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2564

         วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย มอบหมายให้ นายสง่าดี บัวทุม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายสุขสันต์ ศรีบุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธารัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และนายวศินภัทร ชลาชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” นำต้นไม้ไปปลูกไว้ที่บริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพราว อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ และอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จำนวน 100 ต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน  อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

โครงการชลประทานเลย นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10  นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร ฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย จัดสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินก่อสร้างทำนบดินปิดกลั้นลำห้วยวังเงียง เมื่อแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรได้ 2 หมู่บ้าน ประชากร 215 ครัวเรือน ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน ได้ประโยชน์ 2,200 ไร่ ฤดูแล้ง 820 ไร่ โดยท่านผู้ตรวจราชการฯ เขต 10 ขอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ พร้อมนำจิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ เช่น ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

สทนช.ชวนรู้ประโยชน์ของการจัดลุ่มน้ำใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561และสร้างความมั่งคงด้านทรัพยากรน้ำให้กับประเทศต่อไป