ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานเลย นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลย
พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมสื่อสัญจรและประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(๑)เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2564-แจ้งเตือนเกษตรกรในพื่นที่น้ำน้อย
(๒)เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2564-การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
(๓)เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2564-การเฝ้าระวังพื้นที่น้ำเค็ม
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564
อ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลาง
ความจุ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ระดับ
น้ำ
(ม.-
รทก.)
ปริมาณน้ำ
ในอ่าง
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
น้ำไหล
ลงอ่าง
(ล้าน
ลบ.ม.)
น้ำระบายท้ายอ่างฯ
(ล้านลบ.ม.)
ฝน
(ล้าน
ลบ.ม.)
 (%) (ล้าน
ลบ.ม.)
 (%)   ทรบ. spillway
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน 26.500 310.19 23.559 88.90 22.094 83.37 0.000 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว 1.364 267.07 0.605 44.32 0.575 42.12 0.000 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย 0.355 257.78 0.271 76.23 0.179 50.31 0.000 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว 2.730 227.95 0.788 28.87 0.600 21.99 0.002 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก 0.664 211.04 0.670 100.87 0.454 68.34 0.003 0.000 0.002 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 0.368 368.41 0.277 75.37 0.210 56.97 0.001 0.003 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยชม 0.364 377.46 0.291 79.95 0.212 58.33 0.002 0.003 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 0.249 377.21 0.179 71.84 0.119 47.75 0.002 0.003 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย 3.300 439.33 2.759 83.60 1.813 54.94 0.000 0.003 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย 29.000 336.73 23.943 82.56 21.943 75.66 0.014 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 3.713 254.47 1.404 37.81 0.684 18.42 0.003 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ 1.431 203.35 0.670 46.79 0.590 41.20 0.000 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำน้ำเลย 35.807 293.53 35.931 100.35 30.073 83.99 0.074 0.021 0.116 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยศอก 9.975 475.93 9.881 99.05 9.779 98.03 0.004 0.000 0.000 0.0
รวม 115.820 101.225 87.40 89.322 77.12 0.107 0.033 0.118