กรมชลประทาน

วิสัยทัศน์

“กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก”

ค่านิยม

“WATER for all” น้ำเพื่อสรรพสิ่ง
W ork hard ==> ทุ่มเทในการทำงาน
A ccountability ==> มีความรับผิดชอบ
T eamwork ==> เรียนรู้และทำงานร่วมกัน
E thics ==> มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
R elationship ==> มีความผูกพันและสามัคคี

พันธกิจ

  1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
  2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
  3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
  4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
  2. การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
  3. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจ

เป้าประสงค์

กรมชลประทาน ได้กำหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ
ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร มีจำนวน 19 เป้าประสงค์ คือ

ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

1.มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
2.ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
3.ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ

ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ

4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ
6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
7. ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
8. การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน
9. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน
10. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
11. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
12. มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี
13. มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน
14. มีระเบียบและกฎหมายทีทันสมัย
15. ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ

ง. ด้านการพัฒนาองค์กร
16. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน
17. องค์กรมีการจัดการความรู้
18. มีระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
19. เครื่องจักร เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน