ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานเลย มอบน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลยร่วมกับส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 5 และศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ช่วยเหลืออุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ บ้านลายเหนือ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่จังหวัดเลย เส้นทางบ้านโคกหางวัง-บ้านไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564

VTR ประชาสัมพันธ์ 5 แหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองเลย

แนวทางการจัดการความรู้ของกรมชลประทานในปัจจุบันและอนาคต [119 ปี กรมชลประทาน]

คนรุ่นใหม่กับการขับเคลื่อนกรมชลประทานสู่องค์กรอัจฉริยะ

digital tranformation