ระเบียบ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

17. ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
16. ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
15. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
14. ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
13. ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
12. ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
11. ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
10. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
9. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
8. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
7. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
6. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
5. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
4. ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
3. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
2. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
1. ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524 

ระเบียบกระทรวงการคลัง

20. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
19. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
18. ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
17. ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554
16. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
15. ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553
14. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
13. ว่าด้วยเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ สำหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจำในต่างประเทศ พ.ศ. 2553
12. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
11. ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
10. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
9. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงาน เพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551
8. ว่าด้วยการหักเงินสะสม การเบิกจ่ายเงินสมทบ เงินชดเชย และการส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ พ.ศ. 2551
7. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
6. ว่าด้วยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงาน เพื่อจ่ายให้แก่ราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
5. ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
4. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
3. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่งประเทศ พ.ศ. 2549
2. ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
1. ว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติกรมชลประทาน

3. แนวทางปฏิบัติกรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
2. แนวทางการเบิกจ่ายเงินกรณีจ้างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำซ่อมแซมบำรุงรักษางานชลประทาน
1. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกร ( 1 โครงการ 1 ล้านบาท )