(๘)เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2564 กรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำการปลูกผักยกแคร่เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2564 กรมส่เสริมการเกษตรแนะนำการปลูกผักยกแคร่