(๗)เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2564-แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังพื้นสถานการณ์น้ำน้อย