(๖)พื้นที่เฝ้าระวัง-เสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านการเกษตรนอกเขตชลประทาน(ไม้ผลไม้ยืนต้น)