(๕)เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2564-การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลในช่วงฤดูแล้ง