(๔)เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2564-การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ