โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมสื่อสัญจรและประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ