โครงการชลประทานเลย นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลย

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10  นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร ฯ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย จัดสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินก่อสร้างทำนบดินปิดกลั้นลำห้วยวังเงียง เมื่อแล้วเสร็จสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรได้ 2 หมู่บ้าน ประชากร 215 ครัวเรือน ได้มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน ได้ประโยชน์ 2,200 ไร่ ฤดูแล้ง 820 ไร่ โดยท่านผู้ตรวจราชการฯ เขต 10 ขอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ พร้อมนำจิตอาสาร่วมกันพัฒนาพื้นที่ เช่น ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน