โครงการชลประทานเลย ดำเนินจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2564

โครงการชลประทานเลย ดำเนินจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2564

         วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย มอบหมายให้ นายสง่าดี บัวทุม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายสุขสันต์ ศรีบุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธารัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และนายวศินภัทร ชลาชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” นำต้นไม้ไปปลูกไว้ที่บริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพราว อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ และอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จำนวน 100 ต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน  อีกทั้งยังช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน