บุคลากรหน่วยพัสดุ

นายเกรียงไกร อุณาสิงห์

ตำแหน่ง: หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์: 098-587-5873

นายสุดใจ วันทอง

ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์ ส3
เบอร์โทรศัพท์: 042-834-492

นางสาวจิตติภัทร สรรพช่าง

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ ส3
เบอร์โทรศัพท์: 089-719-4699

นางสาวเบญญาภา ภาคำตา

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์: 095-212-5558

นางสาวอริสา ไชยชนะ

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์: 085-202-7708

นางสาวจีรวรรณ จันทบุบผา

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 083-339-1597

นางสาวมาริสา รามศิริ

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 093-087-5563

นายธนรัฐ รัตนานิคม

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 061-196-1696

นางสาวชลธิวา ชวลิตเมธารัตน์

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 082-952-8198