บุคลากรหน่วยพัสดุ

นายเกรียงไกร อุณาสิงห์

ตำแหน่ง: หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์: 098-587-5873

นายสุดใจ วันทอง

ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์ ส3

นางสาวจิตติภัทร สรรพช่าง

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ ส3

นางสาวเบญญาภา ภาคำตา

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอริสา ไชยชนะ

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ

นางสาวมาริสา รามศิริ

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป

นายธนรัฐ รัตนานิคม

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป