ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายณัฐพงค์   สุวรรณสิงห์

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานปฎิบัติงาน
                หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายรณยุทธ พลสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช.2

นายศรพิพัฒน์ ศิริวัฒน์

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน

 นางนันทิดา ศรีกระทุม

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาวโสภา วันทองสุข

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นายประจักร์ วิชาเครื่อง

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นายอนุชา รามศิริ

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาววิลาสิณี นันทะคำศรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นายคฑาวุธ คำใส

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป