ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายบัณฑิตย์ เพ็ญกลาง

ตำแหน่ง :นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายนาวิน ดาวงษา

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช.3

นายทศพล ชัชวาลย์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางกวิตา สุวรรณสิงห์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาวปรีญามล เกษเกษร

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาวดุษฏี คำใส

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาววิรัลดา มีตา

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาวสุดาวรรณ จันดาหาร

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป