ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายโยธี  พิมพ์พุฒ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายธานี  ไสยวิจีณ

ตำแหน่ง : นายช่างฝีมือสนาม ช 2

นายเสาร์  สุวรรณชัย

ตำแหน่ง : นายช่างฝีมือสนาม ช 2

นายสุนทร  อัครกลาง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ ส 2

นายเสกสรรค์  แสงโสดา

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน

นายวรรณพงษ์  ป้องคำ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฉันทนา  พรมคีรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาวศิริรัตน์  มีตา

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาวสิริญา ไชยแสง

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป