บุคลากรฝ่ายวิศวกรรม

นายสุขสันติ์ ศรีบุรินทร์

ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทานชำนาญการ

นายปริญญา  กุลบุตร

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

 

นายสมใจ ดีโป

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส3

นายโพธิ์วิน หน่อคำบุตร

ตำแหน่ง : ช่างก่อสร้าง ช3

      

นายราชิน ดวงแพงมาตย์

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช3

นางนิชดา สุรเดโช

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส4

นางสาวสภาภรณ์ บุตวงค์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

นายบดินทร์ ภักมี

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน

นายคธาวุธ ยาเขียว

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน

นายทรงวุฒิ ศรีอรรคจันทร์

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน

นางสาวโสรญา ดวงจันทร์ทิพย์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาวนันทวดี คำตุ่น

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นายอุดมพงษ์ ดีโป

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นายสมเกียรติ จึงสง่าสม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

นางสาวอัญมณี  รัตนานิคม

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป