บุคลากรฝ่ายวิศวกรรม

นายสุขสันติ์ ศรีบุรินทร์

ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทานชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ 081-872-1811

นายโยธี  พิมพ์พุฒ

ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ  092-257-2799

 

นายปริญญา  กุลบุตร

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
โทรศัพท์มือถือ  –

 

นายสมใจ ดีโป

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส3
โทรศัพท์มือถือ  089-842-0593

นายโพธิ์วิน หน่อคำบุตร

ตำแหน่ง : ช่างก่อสร้าง ช3
โทรศัพท์มือถือ  089-278-4970

      

นายราชิน ดวงแพงมาตย์

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช3
โทรศัพท์มือถือ  063-021-6374

นางนิชดา สุรเดโช

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส4

โทรศัพท์มือถือ  087-223-2878

นางสาวสภาภรณ์ บุตวงค์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์มือถือ  086-240-6715

นายบดินทร์ ภักมี

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
โทรศัพท์มือถือ  083-345-8990

นายคธาวุธ ยาเขียว

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
โทรศัพท์มือถือ  090-474-7013

นายทรงวุฒิ ศรีอรรคจันทร์

ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
ทรศัพท์มือถือ  090-846-1287

นางสาวโสรญา ดวงจันทร์ทิพย์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ  087-862-1124

นางสาวนันทวดี คำตุ่น

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ  095-646-2828

นายอุดมพงษ์ ดีโป

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ  061-027-9621

นายสมเกียรติ จึงสง่าสม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์มือถือ  092-021-6687