บุคลากรฝ่ายช่างกล

นายชัยยันต์ สุรสรณ์

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ หัวหน้าฝ่ายช่างกล
โทรศัพท์มือถือ 08-1974-4441

นายวีระศักดิ์ แพงโคตร

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ช 2
โทรศัพท์มือถือ 098-128-9140

นายดนตรี อินทยศ

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล
โทรศัพท์มือถือ 087-862-8632

นายปวัตน์ บุบภาที

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล
โทรศัพท์มือถือ 093-420-7473

นายประเสริฐ  งั่งสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล
โทรศัพท์มือถือ 089-422-5175

นายอารี คำมี

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล
โทรศัพท์มือถือ 087-866-2664

นายบุญชู ทองประทีป

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล
โทรศัพท์มือถือ 086-232-2459

นายสมศักดิ์ แสงโสดา

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล
โทรศัพท์มือถือ 081-048-7122

นายสุพัฒน์ คำสิงห์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์มือถือ 081-047-7659

นายกฤษติศักดิ์ แพงโคตร

ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
โทรศัพท์มือถือ 080-007-7100

นายสังคม คายะโส

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์มือถือ 083-354-6311

นายสมศักดิ์ บุญป้อง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์มือถือ 083-380-5484

นายสาคร อาจแก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์มือถือ 061-118-5142

นายปรีชา เหลืองประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์มือถือ 081-198-3558

นายอานันท์ นนทะโคตร

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์มือถือ 099-632-0902

นายปฐมพงษ์ สุวรรณจันทร์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
โทรศัพท์มือถือ 090-354-6818

นางสาวดารากร พันทะลัย

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 084-742-8174

นางสาวนิศารัตน์ พรมแดง

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 092-946-2650

นางสาวศิริภัสสร ประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 062-141-8781

บุคลากรฝ่ายงานรักษาบริเวณ

นางสาวสมยงค์ บุญพรม

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 081-181-1768

นางสุชาดา ญาณรมย์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 083-337-1384

นางสาวสมใจ คำมั่นตรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 098-662-0969