บุคลากรฝ่ายช่างกล

นายชญานนท์  สว่างหล้า

ตำแหน่ง :  หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายวีระศักดิ์ แพงโคตร

ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ช 2

นายดนตรี อินทยศ

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล

นายปวัตน์ บุบภาที

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล

นายประเสริฐ  งั่งสัมฤทธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล

นายอารี คำมี

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล

นายบุญชู ทองประทีป

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล

นายสมศักดิ์ แสงโสดา

ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล

นายสุพัฒน์ คำสิงห์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

นายกฤษติศักดิ์ แพงโคตร

ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล

นางสาวกัญญารัตน์  คูหา

ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล

นายเชิดศักดิ์  นันธานี

ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล

นายสังคม คายะโส

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

นายสมศักดิ์ บุญป้อง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

นายปรีชา เหลืองประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

นายอานันท์ นนทะโคตร

ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์

นายปฐมพงษ์ สุวรรณจันทร์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

นางสาวดารากร พันทะลัย

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป

นางสาวนิศารัตน์ พรมแดง

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาวศิริภัสสร ประเสริฐ

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาววาสนา  สิทธิโห

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

บุคลากรฝ่ายงานรักษาบริเวณ

นางสุชาดา ญาณรมย์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาวสมใจ คำมั่นตรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

นางสาวพรรณวดี  แสงสว่าง

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป