บุคลากรฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายชัยยันต์ สุรสรณ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายนิคม นนทะโคตร

ตำแหน่ง: ช่างฝีมือโรงงาน ช.2

นายธณัฐ ศิริหล้า

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นายอรรคฤทธิ์ พลอาษา

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป

นายกิตติธัช สุวรรณสิงห์

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป

นางสาวอมรพรรณ สุวรรณสิงห์

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป

ฝ่ายจัดสรรน้ำ