บุคลากรฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายชัยยันต์ สุรสรณ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ หัวหน้าฝ่ายช่างกล
โทรศัพท์มือถือ 08-1974-4441

นายนิคม นนทะโคตร

ตำแหน่ง: พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2
โทรศัพท์มือถือ 08-4261-7494

นางสาวเสาวนีย์ แก้วศิริ

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
โทรศัพท์มือถือ 08-6242-3505

นางสาวจุฑารัตน์  บุษราพิทักษานนท์

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 06-1423-9459

นางสาวจริยา สุขรมณ์

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 06-4319-1133

ฝ่ายจัดสรรน้ำ

สถิติข้อมูลน้ำ

ปริมาณน้ำที่ส่งให้ภาคอุตสาหกรรมและประปา ปีงบประมาณ 2560

เดือน ปริมาณน้ำที่จัดส่งให้ (ลูกบาศก์เมตร)
การประปาเลย
มิเตอร์ No.
ISO 10 MAT16 S.N 90-3505
การประปาเลย
มิเตอร์ No.
EOT 0042 – 51
เทศบาลภูกระดึง
มิเตอร์ No.
0710000001
รวม
ตุลาคม 216,278 445,106 16,520 677,904
พฤศจิกายน 220,536 447,984 13,676 682,196
ธันวาคม 191,102 478,928 16,321 686,351
มกราคม 190,302 487,534 26,147 703,983
กุมภาพันธ์ 202,540 426,194 19,804 648,538
มีนาคม 241,294 456,526 18,108 715,928
เมษายน 250,552 430,190 14,107 694,849
พฤษภาคม 251,734 395,734 16,899 664,367
มิถุนายน 214,439 423,185 17,494 655,118
กรกฎาคม 254,963 427,539 15,962 698,464
สิงหาคม
กันยายน
รวม 2,233,740 4,418,920 175,038 6,827,698