บุคลากรฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายชัยยันต์ สุรสรณ์

ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และ หัวหน้าฝ่ายช่างกล
โทรศัพท์มือถือ 08-1974-4441

นายนิคม นนทะโคตร

ตำแหน่ง: พนักงานวัดระดับน้ำ บ.2
โทรศัพท์มือถือ 08-4261-7494

นางสาวเสาวนีย์ แก้วศิริ

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
โทรศัพท์มือถือ 08-6242-3505

นางสาวจริยา สุขรมณ์

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 06-4319-1133

นายอรรคฤทธิ์   พลอาษา

ตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
โทรศัพท์มือถือ 090-025-5255

ฝ่ายจัดสรรน้ำ