บุคลากรงานการเงินและบัญชี

นางสาวประภัสสร สนิทชน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 080-744-2597

นางสกฤษ แพงโคตร

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.3
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 085-465-8499

นายวรรณพงษ์ ป้องคำ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-516-1068

นางสาวนราภรณ์ หรุ่นเกิด

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 090-592-6506

นางสาวอริษา สารวงษ์

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-066-9168

นางสาวจติญญา แพงโคตร

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 095-368-1417

นางสาวอรวรรยา นนท์ขจี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-4428-5388