บุคลากรงานการเงินและบัญชี

นางสาวประภัสสร สนิทชน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสกฤษ แพงโคตร

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.3

นางสาวนราภรณ์ หรุ่นเกิด

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวจติญญา แพงโคตร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปิยะธิดา วิจิตรปัญญา

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป