บุคลากรงานการเงินและบัญชี

นางสาวประภัสสร สนิทชน

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสกฤษ แพงโคตร

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.3

นางสาวจติญญา แพงโคตร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ