หนังสือเวียนเดือนมกราคม

การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ขอส่งสำ [...]

หนังสือเวียนเดือนกุมภาพันธ์

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 193/2563 เรื่อง แต่งต [...]

หนังสือเวียนเดือนมีนาคม

ให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. [...]

หนังสือเวียนเดือนเมษายน

การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำ [...]

หนังสือเวียนเดือนพฤษภาคม

มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที [...]

หนังสือเวียนเดือนกรกฎาคม

มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ขอความ [...]

หนังสือเวียนเดือนสิงหาคม

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อ [...]

หนังสือเวียนเดือนกันยายน

การลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของหน่วยงานภาครัฐ ขอส่งสำ [...]

หนังสือเวียนเดือนตุลาคม

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นายพรสิทธิ์ สิทธิวันชัย) [...]

หนังสือเวียนเดือนพฤศจิกายน

ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1608/2561 เรื่อง ย้าย [...]

หนังสือเวียนเดือนธันวาคม

ขอให้กำชับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดวางตนเ [...]

หนังสือเวียนเดือนมิถุนายน

ย้ายข้าราชการ (นางสาวศุภนุช ราธิสิงห์) (21/6/2562) ขอคว [...]