สรุปเปรียบเทียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 (08/07/25556)