สรุปเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการผึกอบรม ฉบับเดิม กับ ฉบับใหม่ (08/07/25556)