โครงการชลประทาน ในเขตจังหวัดเลย

ที่ ประเภทโครงการ จำนวน (แห่ง) พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) รายละเอียด
1 โครงการชลประทานขนาดกลาง 17 22,685 37,062 Download
2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก 244 7,237 136,980 Download
3 โครงการพระราชดำริ 30 7,187 9,988.5 Download
4 โครงการชลประทานป้องกันชายแดนไทย-ลาว 21 5,169 6,291 Download
5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 68 108,053 Download