โครงการชลประทาน ในเขตจังหวัดเลย

ที่ ประเภทโครงการ จำนวน (แห่ง) พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) รายละเอียด
1 โครงการชลประทานขนาดกลาง 15 22,185 29,862 Download
2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก 213 6,088 123,616 Download
3 โครงการพระราชดำริ 22 5,237 8,786 Download
4 โครงการชลประทานป้องกันชายแดนไทย-ลาว 18 4,869 5,541 Download
5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 64 103,331 Download