ทางน้ำมาตรา ๕

ชื่อทางน้ำ ประ
เภท
กำหนดเขต ประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
จาก ถึง เล่ม ตอน วันที่
อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ในท้องที่
ตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓ ๗๗ ๘๙ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓ ๗๗ ๘๙ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ในท้องที่
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓ ๗๗ ๘๙ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓ ๗๗ ๘๙ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก ในท้องที่
ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓ ๗๗ ๘๙ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๓ ๗๗ ๘๙ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ท่อระบาย
ปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งขวา
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ปลายคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งขวา
ตำบลนาอาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ๗๙ ๑๐๘ ๘ ธันวาคม ๒๕๐๕
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ท่อระบาย
ปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ปลายคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ๗๙ ๑๐๘ ๘ ธันวาคม ๒๕๐๕
ห้วยน้ำหมาน ศูนย์กลางสันฝาย
ห้วยน้ำหมาน
บ้านท่าแพ
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ไปทางเหนือน้ำ
๒.๕๐๐ กิโลเมตร
และไปทางท้ายน้ำ ๑.๐๐๐ กิโลเมตร
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ๗๙ ๑๐๘ ๘ ธันวาคม ๒๕๐๕
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ท่อระบาย
ปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
ปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑๐๗ ๑๒๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
คลองส่งน้ำซอย ๑ ขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ คลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
บ้านวังน้ำเย็น
ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
ปากคลอง
บ้านวังน้ำเย็น
ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑๐๗ ๑๒๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ท่อระบาย
ปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
ปลายคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑๐๗ ๑๒๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
คลองส่งน้ำซอย ๑ ขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง คลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
บ้านวงเวียน
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
ปลายคลอง
บ้านศรีฐาน
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑๐๗ ๑๒๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว ท่อระบาย
ปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ปลายคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑๐๗ ๑๒๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว ท่อระบาย
ปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งขวา
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ปลายคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งขวา
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑๐๗ ๑๒๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก ท่อระบาย
ปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งขวา
ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
ปลายคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งขวา
ตำบลท่าลี่
อำเภอท่าลี่
จังหวัดเลย
๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑๐๗ ๑๒๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ท่อระบาย
ปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ปลายคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑๐๗ ๑๒๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย ท่อระบาย
ปากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งขวา
ตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ปลายคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งขวา
ตำบลนาอ้อ
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ๑๐๗ ๑๒๒ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว กิโลเมตรที่ ๑.๙๕๐
บ้านกำเนิดเพชร
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ปลายคลอง
กิโลเมตรที่ ๒.๑๓๕
บ้านกำเนิดเพชร
ตำบลเมือง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว กิโลเมตรที่ ๑.๙๖๐
บ้านวังยาว
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ปลายคลอง
กิโลเมตรที่ ๒.๐๑๑
บ้านวังยาว
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
คลองซอย ๒ ขวา
ของคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
ของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
กิโลเมตรที่ ๒.๑๖๐
ของคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
บ้านวงเวียน
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
ปลายคลอง
กิโลเมตรที่ ๐.๕๗๐
บ้านวงเวียน
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
คลองแยกซอย ๑ ซ้าย ของคลองซอย ๒ ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง กิโลเมตรที่ ๐.๒๔๕
ของคลองซอย
๒ ขวาของคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
บ้านวงเวียน
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
ปลายคลอง
กิโลเมตรที่ ๐.๔๖๐
บ้านวงเวียน
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
คลองแยกซอย ๑ ขวา ของคลองซอย ๑ ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ กิโลเมตรที่ ๐.๙๙๕
ของคลองซอย
๑ ขวาของคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
บ้านนาอีเลิศ
ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
ปลายคลอง
กิโลเมตรที่ ๑.๐๒๐
บ้านนาอีเลิศ
ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
คลองแยกซอย ๑ ซ้าย ของคลองซอย ๑ ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ กิโลเมตรที่ ๒.๔๔๒
ของคลองซอย
๑ ขวาของคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ฝั่งซ้าย
บ้านนาอีเลิศ
ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
ปลายคลอง
กิโลเมตรที่ ๐.๙๔๐
บ้านนาอีเลิศ
ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำหมานตอนบน
จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
บ้านโป่งเบี้ย
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่างจาก
ศูนย์กลางทำ
นบดินประมาณ
๒.๕๐๐ กม.
บ้านห้วยกระทิง
ตำบลกกทอง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
บ้านชมเจริญ
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่างจาก
ศูนย์กลางทำ
นบดินประมาณ
๐.๗๐๐ กม.
บ้านชมเจริญ
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
อ่างเก็บน้ำห้วยชม จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
บ้านชมเจริญ
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่างจาก
ศูนย์กลาง
ทำนบดินประมาณ
๐.๗๕๐ กม.
บ้านชมเจริญ
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
บ้านชมเจริญ
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่างจาก
ศูนย์กลาง
ทำนบดินประมาณ
๐.๖๕๐ กม.
บ้านชมเจริญ
ตำบลชมเจริญ
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย(ห้วยปลาดุก) จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
ห้วยน้ำสวย
บ้านน้ำสวย
ห้วยปลาดุก
ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่าง
จากศูนย์กลาง
ทำนบดินประมาณ
๒.๒๐๐ กม.
บ้านน้ำสวย
ห้วยปลาดุก
ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
บ้านวงเวียน
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่าง
จากศูนย์กลาง
ทำนบดินประมาณ
๐.๗๕๐ กม.
บ้านวงเวียน
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
บ้านนาอีเลิศ
ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่าง
จากศูนย์กลาง
ทำนบดินประมาณ
๐.๙๕๐ กม.
บ้านนาอีเลิศ
ตำบลวังสะพุง
อำเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
บ้านวังยาว
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่าง
จากศูนย์กลาง
ทำนบดินประมาณ
๐.๖๕๐ กม.
บ้านวังยาว
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยลิ้นควาย
จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
บ้านแสงเจริญ
ตำบลนาด้วง
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่าง
จากศูนย์กลาง
ทำนบดินประมาณ
๖.๕๐๐ กม.
บ้านทะเนียง
ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
ห้วยลิ้นควาย จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยลิ้นควาย
บ้านแสงเจริญ
ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่าง
จากศูนย์กลาง
ทำนบดิน
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยลิ้นควาย
ประมาณ
๖.๐๐๐ กม.
บ้านนาด้วง
ตำบลนาด้วง
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
ห้วยน้ำสวย จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำสวย
บ้านห้วยปลาดุก
ตำบลนาดอกคำ
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่าง
จากศูนย์กลาง
ทำนบดิน
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำสวย
ประมาณ
๑๖.๐๐๐ กม.
บ้านภักดี
ตำบลท่าสะอาด
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓
ห้วยน้ำหมาน จุดศูนย์กลาง
ทำนบดิน
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำหมานตอนบน
บ้านโป่งเบี้ย
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ด้านเหนือน้ำ
มีระยะห่าง
จากศูนย์กลาง
ทำนบดิน
ประมาณ
๑๒.๕๐๐ กม.
บ้านกล้วย
ตำบลกกทอง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
ด้านท้ายน้ำ
มีระยะห่าง
จากศูนย์กลาง
ทำนบดิน
ประมาณ ๑๔.๕๐๐ กม.
บ้านไร่ม่วง
ตำบลน้ำหมาน
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ ๑๑๗ ๗๐ ง ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓

ทางน้ำมาตรา ๘

ชื่อทางน้ำ ประ
เภท
กำหนดเขต ประกาศ
กระทรวงเกษรและสหกรณ์
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
จาก ถึง เล่ม ตอน วันที่
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำหมาน
ตอนบน
ในท้องที่
ตำบลน้ำหมาน
และตำบล
กกทอง
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ๑๒๔ ๔๐ ก ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยแห้ว
ในท้องที่
ตำบลนาแขม
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๑๒๕ ๙๓ ก ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยลิ้นควาย
ในท้องที่
ตำบล
นาดอกคำ
และตำบล
นาด้วง
อำเภอนาด้วง
จังหวัดเลย
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๑๒๕ ๙๓ ก ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
อ่างเก็บน้ำ
ห้วยยาง
ในท้องที่
ตำบลภูกระดึง
อำเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ๑๒๕ ๙๓ ก ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑