สถานการณ์น้ำจังหวัดเลย

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
ประจำวันที่ 16 มกราคม 2564
อ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลาง
ความจุ
(ล้าน
ลบ.ม.)
ระดับ
น้ำ
(ม.-
รทก.)
ปริมาณน้ำ
ในอ่าง
ปริมาณน้ำ
ใช้การได้
น้ำไหล
ลงอ่าง
(ล้าน
ลบ.ม.)
น้ำระบายท้ายอ่างฯ
(ล้านลบ.ม.)
ฝน
(ล้าน
ลบ.ม.)
 (%) (ล้าน
ลบ.ม.)
 (%)   ทรบ. spillway
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน 26.500 310.12 23.445 88.47 21.980 82.94 0.000 0.012 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว 1.364 267.06 0.601 44.06 0.571 41.86 0.001 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย 0.355 257.77 0.270 75.95 0.178 50.03 0.000 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว 2.730 227.94 0.786 28.79 0.598 21.90 0.000 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก 0.664 211.04 0.670 100.87 0.454 68.34 0.003 0.000 0.002 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 0.368 368.37 0.274 74.46 0.206 56.07 0.001 0.003 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยชม 0.364 377.42 0.288 79.19 0.210 57.57 0.002 0.003 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 0.249 377.17 0.177 71.03 0.117 46.93 0.002 0.003 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย 3.300 439.31 2.743 83.12 1.797 54.46 0.000 0.003 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย 29.000 336.73 23.943 82.56 21.943 75.66 0.014 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยยาง 3.713 254.46 1.398 37.66 0.678 18.27 0.003 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ 1.431 203.34 0.666 46.56 0.586 40.97 0.001 0.000 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำน้ำเลย 35.807 293.48 35.725 99.77 29.867 83.41 0.000 0.056 0.000 0.0
อ่างเก็บน้ำห้วยศอก 9.975 475.92 9.867 98.92 9.765 97.89 0.000 0.000 0.000 0.0
รวม 115.820 100.852 87.08 88.949 76.80 0.029 0.078 0.002