รายงานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำ ปี 2556

บัญชีรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ประเภทกลุ่มพื้นฐาน ชป.กลาง ตามแบบฟอร์ม บชอ.4-1
บัญชีรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ประเภทกลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชป.กลาง ตามแบบฟอร์ม บชอ.4-2
บัญชีรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ประเภทกลุ่มเกษตรกร สมาคม สหกรณ์ ชป.กลาง ตามแบบฟอร์ม บชอ.4-3
บัญชีรายชื่อองค์กรผู้ใช้น้ำ ประเภทกลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชป.เล็ก ตามแบบฟอร์ม บชอ.4-4
บัญชีสรุปจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทุกประเภท ชป.กลาง ตามแบบฟอร์ม บชอ.5-2
บัญชีสรุปจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทุกประเภท ชป.กลาง ตามแบบฟอร์ม บชอ.5-3
บัญชีสรุปจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทุกประเภท ชป.เล็ก ตามแบบฟอร์ม บชอ.6-2
บัญชีสรุปจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทุกประเภท ชป.เล็ก ตามแบบฟอร์ม บชอ.6-3
สรุปการประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ ตามแบบฟอร์ม ปมอ.1

กิจกรรมการดำเนินงาน