มาตรการในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมราชการ (08/07/25556)