พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

สทนช.ชวนรู้ประโยชน์ของการจัดลุ่มน้ำใหม่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561และสร้างความมั่งคงด้านทรัพยากรน้ำให้กับประเทศต่อไป