ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง และอื่น ๆ รวม 3 รายการ