ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์รวม 51 รายการ