ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาดต่าง ๆ พร้มออุปกรณ์รวม 47 รายการ