คลังความรู้

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน

มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่ายและศูนย์กลางการเรียนรู้

โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมการเรียนรู้กรมชลประทาน

                             1.พัฒนาตนเอง                                5.การทำงานเป็นทีม

                             2.มีคุณธรรมและความเสมอภาค    6.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

                             3.เห็นประโยชน์ส่วนรวม                 7.แลกเปลี่ยนความรู้

                             4.รักองค์กร                                     8.ถ่ายทอดความรู้