การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 (24/06/2556)