ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานเลย กิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย                  และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน
โครงการชลประทานเลย เข้าประชุมเตรียมการบริหารจัดการน้ำ ฤดูแล้งปี 2565/66
โครงการชลประทานเลย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมประชุมสถานการณ์อุทกภัยและวางแผนการบรรเทาภัยแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเลย
โครงการชลประทานเลย สูบน้ำช่วยเหลืออุทกภัย ชุมชนเมืองใหม่ เทศบาลเมืองเลย