ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการชลประทานเลย ดำเนินจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2564
โครงการชลประทานเลย นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเลย
พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมสื่อสัญจรและประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(๑)เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2564-แจ้งเตือนเกษตรกรในพื่นที่น้ำน้อย
(๒)เกษตรร่วมใจรับมือภัยแล้งปี2564-การปลูกพืชใช้น้ำน้อย