โครงการชลประทานเลย เข้าประชุมในโครงการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565