โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมประชุมในโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเลย