โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จังหวัดเลย