โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นเกียรติในโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2564