โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน