โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมประชุมสถานการณ์อุทกภัยและวางแผนการบรรเทาภัยแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเลย