โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งที่ 1 และการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในชั้นจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำ โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำน้ำหมัน