โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 จังหวัดเลย ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านปี