โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณวัดศรีสุธาวาส