โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จังหวัดเลย