โครงการชลประทานเลย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2545 ครั้งที่ 1